Testament jest rozporządzeniem majątku danej osoby na wypadek jej śmierci. Jego sporządzenie pozwala uniknąć walk o przyznanie majątku po śmierci spadkodawcy. Testament jest ostatnią wolą zmarłego, który decyduje kto ma dziedziczyć po nim jego majątek i w jakiej wielkości.

Testament u notariusza i spisany odręcznie

Sporządzanie testamentu odbywa się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, którymi należy się bezwzględnie kierować, aby sporządzić testament w sposób prawidłowy i co ważne taki, który nie zostanie podważony i obalony. Nie jest istotne czy testament sporządza się tuż przed śmiercią, czy też jest to akt woli spisany w czasie młodości lub wieku dojrzałego.

Osoba sporządzająca testament musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Dokument ten nie jest ważny, gdy osoba jest ubezwłasnowolniona lub też sporządza testament będąc w głębokiej demencji starczej, chorując na ciężkie i nieuleczalne schorzenia neurologiczne lub też cierpiąc na choroby psychiczne. Testamentu nie może sporządzać osoba pozbawiona świadomości. O nieważności testamentu z różnych przyczyn można wnioskować w ciągu 3 lat od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się o tym, że ma w tym interes bądź też maksymalnie w ciągu 10 lat od dnia otwarcia spadku. Do nieważności testamentu dochodzi wtedy, gdy spadkobierca celowo za życia osoby zmarłej wprowadził ją w błąd, iż jest ona z nim spokrewniona.

Ponadto, testament uznaje się za nieważny, gdy pisany był pod groźbą, zastraszaniem, w wyniku szantażu czy jakiejkolwiek próby nacisku bądź zafałszowania. Testament spadkodawca powinien sporządzić własnoręcznie, podpisać i opatrzyć datą. Brak daty na testamencie nie powoduje jego nieważności. Należy zwrócić uwagę czy testament zawiera wyraźnie wyodrębniony podpis pod tekstem, który dowodzi, iż osoba była poczytalna i sprawna intelektualnie.

Testament można sporządzić również w formie aktu notarialnego. W tym celu należy udać się do notariusza, który zadba o wszelkie formalności prawne i umocowanie testamentu według przepisów kodeksu cywilnego. Testament można spisać również w formie graficznej, która polega na tym, że przed burmistrzem, prezydentem miasta, wójtem, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu, sekretarzem gminy, kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub innym urzędnikiem państwowym oświadcza się ostatnią wolę w sposób ustny. Tego typu protokół wraz z podaniem daty odczytuje się osobie, która pragnie rozporządzać w ten sposób swoim majątkiem w obecności świadków. Protokół podpisuje spadkodawca oraz świadkowie.

Testament allograficzny – zasady sporządzania

Testamentu allograficznego nie może sporządzać spadkodawca niemy lub głuchoniemy. Forma allograficzna jest przydatna wtedy, gdy spadkodawca utracił trwale władzę w kończynach górnych lub też z powodu choroby lub wypadku i nie może on posługiwać się komputerem, maszyną do pisania lub długopisem. W testamencie sporządzonym przez osoby głuche i nieme może nastąpić forma aktu notarialnego.

Okoliczność, w której osoba sporządzająca testament, nie jest w stanie wypowiadać się w sposób zrozumiały lub pisać, a porozumiewa się przy pomocy gestów i dźwięków, nie może wskazywać na nieważność testamentu z uwagi na to że spadkodawca w jakikolwiek sposób nieświadomie i nieswobodnie wyraża swoją wolę.

Wydziedziczenie

Dla ustawodawcy ważność testamentu polega na tym, aby sporządzić go w sposób prawidłowy. Oznacza to, że testament musi zawierać odpowiednią formę. Można posiłkować się utartym schematem konstruowania testamentu polegającym na umieszczeniu w prawym górnym rogu miejscowości, daty dziennej oraz roku sporządzenia. W kolejnej części należy spisać oświadczenie, które zaczyna się od formuły …Ja niżej podpisany – imię i nazwisko …oświadczam, że powołuje do spadku po mnie i tu wymienić osoby wraz z ich stopniem pokrewieństwa.

Można również zawrzeć w testamencie formę wydziedziczenia polegającą na wskazaniu z jakiego powodu następuje tego typu oświadczenie woli. W przypadku wydziedziczenia należy wskazać,  iż osoba bliska nie utrzymuje z nami kontaktu, od dawna zerwała z nami trwałą relację, nie opiekowała się nami w czasie choroby bądź też całkowicie zanegowała naszą obecność. Wydziedziczenie może również nastąpić z powodu niemoralnego prowadzenia się danej osoby bądź też popełnienia przez nią czynów karalnych oraz zagrożonych karą pozbawienia wolności, w tym dożywotnim więzieniem.

Źródło: Usługi pogrzebowe Elizjum

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here