Istota działania agencji pracy nie jest skomplikowana. W najprostszym rozumieniu podmioty te zajmują się pośrednictwem pracy w Polsce albo za granicą – u zagranicznych pracodawców. Agencje pomagają osobom poszukującym zatrudnienia w znalezieniu odpowiedniej pracy, natomiast pracodawcom świadczą pomoc w pozyskaniu pracowników dysponujących wymaganymi kwalifikacjami.

Rodzaje agencji pośrednictwa pracy

Wszystkie agencje pracy działają na mocy określonych przepisów prawa. W Polsce jest to ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Poszukując odpowiedniej agencji, można zdecydować się na taką, która funkcjonuje w ramach urzędów pracy czy też rejonowych albo wojewódzkich biur pracy. Można wybrać również agencję, która działa jako prywatna jednostka. Takie instytucje są osobami fizycznymi lub osobami prawnymi, niezależnymi od publicznych władz i świadczącymi określone usługi na rynku pracy.

Warto pamiętać, że agencja, na którą zdecyduje się osoba poszukująca odpowiedniego pośrednika, powinna działać przede wszystkim legalnie. W przypadku podmiotów prywatnych potwierdzeniem owej legalności działania jest wpis do rejestru agencji zatrudnienia oraz stosowny certyfikat.

Jak działają agencje pracy?

W wąskim rozumieniu agencje pośrednictwa pracy udzielają osobom poszukującym pracy pomocy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. W zależności od tego, czy dana agencja działa tylko na rynku krajowym, czy poszukuje pracowników dla zagranicznych pracodawców, można mówić o agencjach pośrednictwa pracy rekrutujących pracowników dla przedsiębiorców w Polsce lub za granicą.

Należy podkreślić, że wszystkie agencje pośrednictwa pracy, także te, które rekrutują pracowników na rynek zagraniczny, nie pobierają od kandydatów do pracy wynagrodzenia za swoje usługi. Pośrednictwo pracy polega na:

  • udzielaniu poszukującym pracy pomocy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia,
  • udzielaniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników,
  • pozyskiwaniu oraz upowszechnianiu ofert pracy,
  • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy w odniesieniu do zgłoszonej oferty pracy,
  • inicjowaniu oraz organizowaniu kontaktów osób poszukujących zatrudnienia z pracodawcami.

W przypadku agencji pośrednictwa pracy za granicą jej zadanie polega na kierowaniu do pracy za granicą u zagranicznych pracodawców. Podejmowanie pracy za granicą przez osoby korzystające z pomocy takich podmiotów następuje jedynie w drodze pisemnej umowy, jaką zawierają one z agencjami.

Umowa, którą podpisuje kandydat, również została ściśle określona we wspomnianej ustawie. Powinna ona określać pracodawcę zagranicznego oraz jego siedzibę, okres zatrudnienia, rodzaj umowy, warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, a także przysługujące kierowanemu do pracy świadczenia socjalne. W umowie powinny zostać określone także warunki ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Bardzo istotnym punktem każdej umowy jest określenie obowiązków oraz uprawnień osoby, która jest kierowana do pracy za granicą, a zarazem zakres obowiązków i uprawnień agencji pośrednictwa pracy.

Jeszcze jednym wymaganym prawnie punktem umowy jest określenie zakresu odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania umowy. Musi się w niej również znaleźć sprecyzowanie, która strona umowy będzie pokrywać koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w razie niewywiązania się zagranicznego pracodawcy z warunków umowy, a także oznaczenie trybu dochodzenia wiążących się z tym roszczeń.

Kto może skorzystać z pomocy agencji pracy za granicą?

Agencje pomagają w znalezieniu pracy za granicą każdej osobie pełnoletniej, która zdecyduje się na wyjazd do innego kraju i pragnie znaleźć tam legalne zatrudnienie. Z pomocy agencji pośrednictwa pracy za granicą skorzystało już wielu Polaków. Mogą oni zaświadczyć, że taka pomoc oraz wskazówki, poparte profesjonalną wiedzą, są nie do przecenienia. Można zapomnieć o licznych obawach, wiążących się przykładowo z nieuczciwymi pracodawcami czy żmudnym poszukiwaniem mieszkania bądź też z problemami w zawieraniu umowy.

Źródło: FAS Packing – legalna praca w Holandii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here