Zagadnienie wspólnoty mieszkaniowej nie jest (albo nie powinno być) obce osobom żyjącym w blokach. W końcu tworzą ją wszyscy właściciele nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że wiedzą oni, jakie są jej prawa oraz obowiązki i do czego tak naprawdę służy. Warto więc to wyjaśnić.

Rodzaje wspólnot mieszkaniowych

 Na wstępie konieczne wydaje się wyodrębnienie dwóch typów wspólnot. Jak wskazuje Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, wymienić można małą oraz dużą wspólnotę mieszkaniową.

W pierwszym przypadku obejmuje ona maksymalnie 7 lokali i w razie podejmowania decyzji o czynnościach wykraczających poza zakres wskazany przez przepisy o współwłasności, konieczna jest zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości. Jeśli zaś chodzi o dużą wspólnotą mieszkaniową (więcej niż 7 lokali), decyzje zapadają większością głosów, które liczone są na podstawie udziałów.

To bardzo ważne rozróżnienie, które pokazuje, jak może przebiegać działalność tego typu organizacji. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, do czego tak naprawdę są one powoływane.

Kluczowe obowiązki wspólnoty mieszkaniowej

 Skoro wiadomo już, o czym dokładnie jest mowa i na czym polega obowiązujący podział, możemy przejść do konkretów. Wśród najważniejszych obowiązków członków wspólnoty znajduje się:

  • partycypacja w kosztach jej utrzymania – związane są one między innymi z rachunkami za energię, podatkami od nieruchomości, utrzymaniem czystości budynków, remontami, czy też wykorzystaniem anten zbiorczych,
  • dbałość o stan posiadanych lokali – tu także chodzi w głównej mierze o uiszczanie opłat, tym razem związanych z poszczególnymi nieruchomościami. Mowa tu więc chociażby o rachunkach za gaz, prąd, czy też wywóz śmieci,
  • udostępnianie mieszkań w celu wykonania prac konserwacyjnych bądź remontowych – dotyczy to w szczególności usunięcia ewentualnych usterek, które mogłyby mieć wpływ na wszystkich mieszkańców,
  • dokonywanie wpłat zaliczek na pokrycie wydatków z tytułu zarządzania nieruchomością – przeważnie są to stałe, miesięczne opłaty.

W tym miejscu jeszcze jedna uwaga. Otóż duże wspólnoty mieszkaniowe mają jeszcze obowiązek wyznaczania zarządu, w skład którego wejść mogą właściciele nieruchomości bądź przedstawiciele zatrudnionych firm, które specjalizują się w tego typu działaniach. Do obowiązków zarządu należy między innymi prowadzenie rozliczeń kosztów energii i księgowości. Wymaga to oczywiście odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Prawa wspólnoty mieszkaniowej – o czym trzeba pamiętać?  

 Po określeniu obowiązków, przyszła pora na prawa, które też wynikają z aktualnych przepisów. Dotyczą one przede wszystkim możliwości uczestniczenia w procesie podejmowania kluczowych decyzji, między innymi z zakresu dostosowania części wspólnych, czy wysokości opłat za konkretne usługi. Członkowie mają również wpływ na proces wyboru zarządu oraz jego ustalania wysokości jego wynagrodzenia.

Jeśli blok bądź osiedle stwarza takie możliwości, wspólnota jest w stanie uzyskiwać pewne przychodzi, związane na przykład z wynajmowaniem powierzchni reklamowych. W takim przypadku jej członkowie mają prawo decydować o sposobie wydawania uzyskanych środków. Często służą one pokryciu wydatków na remonty bądź odnowienie części wspólnej. Oczywiście każdy członek ma prawo korzystać z niej zgodnie z przeznaczeniem. Mowa tutaj nie tylko o klatkach schodowych, ale też windach bądź rowerowniach.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, należy podkreślić, że najważniejszą funkcją wspólnoty mieszkaniowej jest organizacja. Powinna zajmować się wszelkimi niezbędnymi opłatami, a także utrzymywaniem nieruchomości wchodzących w jej skład. Decyzje podejmują jej członkowie, na podstawie obowiązujących przepisów.

Znajomość najważniejszych praw i obowiązków nie tylko zwiększa świadomość celu istnienia wspólnoty, ale też pozwala właściwie oceniać podejmowane przez nią działania. W razie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości, może być to podstawą wprowadzenia niezbędnych zmian, a co za tym idzie, poprawy komfortu życia mieszkańców. 

źródło: SŁAWBUD mieszkania Łomianki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here