Ochrona zdrowia pracowników jest obszarem prawa, które musi znaleźć się w strefie zainteresowania każdego pracodawcy. Żaden z pracodawców nie jest zwolniony z obowiązku troski o bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników. Ponadto prawo do bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy należy do katalogu praw i wolności konstytucyjnych, natomiast w przepisach prawnych ma ono rangę podstawowych zasad prawa pracy. W uproszczeniu oznacza to, iż każdy pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania licznych nakazów oraz zakazów, jakie wynikają z przepisów prawa w tym zakresie.

Obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników ma zatem charakter bezwzględny, nie jest uzależniony od możliwości finansowych czy organizacyjnych pracodawcy, nie może również zostać w żaden sposób uchylony.

Ochrona pracowników przed zagrożeniami, jako obowiązek pracodawcy

W zależności od zagrożeń występujących w środowisku pracy, pracodawca ma określone obowiązki względem pracowników, ponadto jest zobligowany do wdrożenia działań, które minimalizują wpływ negatywnych czynników na zdrowie zatrudnionych osób. W przypadku występowania w zakładzie pracy szczególnych zagrożeń, jak na przykład pyłów czy gazów, pracodawca powinien również zapewnić nieodpłatnie odpowiednie środki ochrony indywidualnej wszystkim pracownikom, których owe zagrożenia dotyczą, a także poinformować ich, jak należy tych środków używać. Pracodawca nie może również dopuścić do pracy pracownika bez wyposażenia go w takie środki, jeżeli są one niezbędne na danym stanowisku pracy.

Ochrona dróg oddechowych pracowników

W wielu zawodach specjalnej ochrony wymagają zwłaszcza drogi oddechowe pracowników. W hutnictwie, górnictwie czy w branży budowniczej, a nawet w stolarstwie, pracownicy przebywają w silnie zapylonym środowisku; takie zagrożenie dotyczy również pracowników licznych gałęzi przemysłu. W każdej z powyższych sytuacji niezbędne jest skuteczne zabezpieczenie dróg oddechowych, a więc dobranie środków ochrony, odpowiednich do danego rodzaju zagrożenia. Należy pamiętać również, iż wybrany środek ochronny musi być zgodny z obowiązującymi normami oraz użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Środki ochrony dróg oddechowych powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie zachodzi choćby  podejrzenie zagrożenia zdrowia zatrudnionych, jednakże istnieją również wyznaczniki, które określają, kiedy zachodzi bezwzględna konieczność ich stosowania.

Pracodawca musi zapewnić środki ochrony indywidualnej dróg oddechowych pracownikom, gdy  stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu przekracza dopuszczalne stężenia dla tych substancji, a także w sytuacji, kiedy ilość tlenu we wdychanym powietrzu jest niższa aniżeli 17% jego składu. Środki te są także bezwzględnie wymagane, kiedy temperatura wdychanego powietrza jest wyższa, niż dopuszczają to normy.

Środki ochrony dróg oddechowych można podzielić na trzy grupy na podstawie wielkości oraz rodzaju zanieczyszczeń. Grupy te składają się na klasy ochronne, których zakres został określony i scharakteryzowany w odpowiednich normach. Środki te można podzielić również z uwagi na zakres ochrony, a tu wyróżnić należy półmaski jednorazowe, wielorazowe, przeciwpyłowe, czy maski pełnotwarzowe, a także maski z filtrami, czy też maski z dopływem tlenu.

Czym są ograniczenia czasu pracy?

Praca wykonywana z wyposażeniem ochrony dróg oddechowych, jest zajęciem uciążliwym, szczególnie, kiedy na owo wyposażenie składają się maski z filtrami, które zawsze w pewnym stopniu ograniczają funkcje oddechowe pracowników. Z tego powodu zostały wprowadzone czasowe ograniczenia ich użytkowania, których należy przestrzegać. Przykładowo, środków ochrony indywidualnej z filtrem można używać najwyżej przez trzy godziny w ciągu dnia, a prace z wykorzystaniem środków ochrony dróg oddechowych z dopływem tlenu mogą być wykonywane maksymalnie przez 6 godzin, podczas których powinny być stosowane przerwy.

Wybór odpowiedniego środka ochrony dróg oddechowych zależy oczywiście od rodzaju ryzyka, na jakie narażony jest pracownik, jednak zawsze musi być to środek, który został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami, a także dobrany tak, by dokładnie przylegał do skóry, zapewniał pracownikowi swobodę ruchów i w nadmiernym stopniu nie ograniczał widoczności.

Źródło: Glovex – Hurtownia BHP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here